Trong hai năm 1977-1978, Ban Tuyên huấn và Ban Khoa giáo các cấp đã phối hợp với các ngành, các đoàn thể tiến hành những đợt tuyên truyền giáo dục rộng lớn về Nghị quyết Đại hội và động viên phong trào quần chúng thực hiện Kế hoạch Nhà nước. Mọi hoạt động của hệ thống tuyên truyền, giáo dục chính trị, thông tin, cổ động đều được đẩy mạnh. Hệ thống trường Đảng trực thuộc Trung ương được sắp xếp lại và phát triển gồm 9 trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu và 3 trường tuyên huấn trung ương. Gần 1.000 cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng được điều động bổ sung cho các tỉnh, thành phố vùng mới giải phóng để kiện toàn Ban Tuyên giáo và trường Đảng các cấp.

Năm 1977, Vụ Giảng viên thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương xuất bản Tạp chí Sổ tay Giảng viên, hướng dẫn công tác giảng dạy lý luận chính trị (sau chuyển thành Tạp chí Giáo dục lý luận). Từ đầu năm 1978, các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý kinh tế được mở liên tục cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hoạt động của lực lượng báo cáo viên theo Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 3-8-1977 của Ban Bí thư về việc tổ chức đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên của Đảng, đưa sinh hoạt thời sự, chính sách bước đầu đi vào nền nếp. Góp phần làm nghĩa vụ quốc tế, các đoàn chuyên gia giúp Đảng Lào về công tác tư tưởng được tăng cường, kết quả công tác được Bạn đánh giá cao.

Theo Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), tr. 161.