Cũng theo phân tích của Bộ GD&ĐT, đối với một số khối thi (A, A1, B, C, C01, D) thì tổng điểm của các khối thi đều có phân phối tiệm cận gần tới phân phối chuẩn, điểm trung bình và trung vị của các khối thi gần như nhau.

 

Tổng điểm theo các khối thi có độ phân tán cao, phân hóa tốt hơn so với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017.

Điểm trung bình các khối thi được phân tích đều lớn hơn 15.

1.     Khối A

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

245

0

2

8

25

222

1020

2847

5757

9442

13865

19127

25293

32060

37606

41290

41139

37384

31090

23929

17194

11470

7077

4005

2003

743

238

65

16

1

 

Trung bình

15,83

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất

16,25

Trung vị

15,9

Tổng số thí sinh

365163


2.     Khối A1

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

132

1

0

2

24

156

823

2731

5924

10531

16635

24021

32291

38869

42061

40529

36364

30492

23836

17847

12442

8172

5175

3077

1465

553

142

55

21

0

 

Trung bình

15,24

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất

15

Trung vị

15,1

Tổng số thí sinh

354371


3.     Khối B

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

242

0

3

5

15

83

459

1571

3876

7924

13872

22004

31323

40144

46687

48308

44202

35483

25889

17399

10823

6566

3763

2086

968

410

152

36

7

2

 

Trung bình

15,36

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất

15,1

Trung vị

15,3

Tổng số thí sinh

364302


4.     Khối C

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

2

0

1

8

25

86

319

1057

2764

6115

11698

19294

28320

36515

41768

41955

37887

30847

23192

16086

10582

6570

4201

2521

1470

733

271

47

3

0

 

Trung bình

15,61

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất

15,5

Trung vị

15,5

Tổng số thí sinh

324337


5.     Khối D

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

1

0

0

3

24

204

993

3226

7905

15518

26771

42327

58757

73854

81368

78679

69115

54859

41925

30202

21041

14159

8643

4481

1791

485

90

12

4

0

 

Trung bình

15,28

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất

15

Trung vị

15,1

Tổng số thí sinh

636437


6.     Khối C01

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

0

0

0

1

10

62

252

762

1853

3736

6809

11409

18274

26649

36408

44714

48590

47158

39524

30000

19905

11343

5540

1841

511

94

13

0

0

0

 

Trung bình

16,48

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất

16,6

Trung vị

16,6

Tổng số thí sinh

355458

Mỹ Anh