Ảnh minh họa. Nguồn: VA 

TT

Mã trường

Mã ngành/Nhóm ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Ghi chú

 

 

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN

 

 

Nhóm ngành (CN1): Công nghệ thông tin

 

1

QHI

CN1

Công nghệ thông tin

A00

23.75

A01

23.75

D07

23.75

 

 

 

 

 

 

 

2

QHI

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

 

3

QHI

Hệ thống thông tin

 

4

QHI

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 

 

Nhóm ngành (CN2): Máy tính và Robot

 

1

QHI

CN2

Kỹ thuật Robot

A00

21

A01

21

D07

21

 

 

 

 

 

2

QHI

Kỹ thuật máy tính

 

 

Nhóm ngành (CN3): Vật lí kĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

QHI

CN3

Kỹ thuật năng lượng

A00

18.75

A01

18.75

D07

18.75

 

 

 

 

 

2

QHI

Vật lí kỹ thuật

 

1

QHI

CN4

Cơ kỹ thuật

A00

20.5

A01

20.5

D07

20.5

 

 

 

 

2

QHI

CN5

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

A00

18

A01

18

D07

18

 

 

 

 

3

QHI

CN6

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00

22

A01

22

D07

22

 

 

 

 

4

QHI

CN7

Công nghệ Hàng không vũ trụ

A00

19

A01

19

D07

19

 

 

 

 

5

QHI

CN8

Khoa học Máy tính(CTĐT CLC TT23)

A00

22

A01

22

D07

22

 

 

 

 

6

QHI

CN9

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông(CTĐT CLC TT23)

A00

20

A01

20

D07

20

 

 

 

 

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN

 

1

QHX

7320101

Báo chí

A00

17.75

C00

25.00

D01

19.75

D78

19.00

 

 

D02

19.50

D79

18.00

 

 

D03

17.50

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.50

D82

18.00

 

 

D06

17.00

D83

18.00

 

 

2

QHX

7310201

Chính trị học

A00

16.5

C00

22.00

D01

16.25

D78

18.00

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

18.00

D83

18.00

 

 

 

3

 

QHX

7760101

Công tác xã hội

A00

16.00

C00

23.25

D01

19.00

D78

17.00

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

18.00

D83

18.00

 

 

4

QHX

7310620

Đông Nam Á học

A00

16.00

C00

25.00

D01

19.25

D78

19.75

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

17.75

 

 

D06

18.00

D83

18.00

 

 

5

QHX

7310608

Đông phương học

-

-

C00

27.25

D01

22.25

D78

22.25

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

17.00

D83

18.00

 

 

6

QHX

7220104

Hán Nôm

-

-

C00

22.00

D01

18.00

D78

17.00

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

18.00

D83

18.00

 

 

7

QHX

7340401

Khoa học quản lí

A00

16.00

C00

23.50

D01

19.25

D78

17.00

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

17.00

D83

18.00

 

 

8

QHX

7229010

Lịch sử

-

-

C00

21.00

D01

16.50

D78

18.00

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

18.00

D83

18.00

 

 

9

QHX

7320303

Lưu trữ học

A00

17.00

C00

21.00

D01

16.5

D78

17.00

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

18.00

D83

18.00

 

 

10

QHX

7229020

Ngôn ngữ học

-

 

C00

22.00

D01

20.25

D78

18.50

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

17.50

D82

18.00

 

 

D06

19.25

D83

18.00

 

 

11

QHX

7310302

Nhân học

A00

16.00

C00

20.75

D01

19.00

D78

16.50

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

18.00

D83

18.00

 

 

12

QHX

7320108

Quan hệ công chúng

-

-

C00

25.50

D01

21.25

D78

21.00

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

17.75

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

18.00

D83

18.00

 

 

13

QHX

7320205

Quản lý thông tin

A00

16.50

C00

21.00

D01

17.00

D78

16.50

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.00

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

18.00

D83

18.00

 

 

14

QHX

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

-

-

C00

26.50

D01

21.75

D78

22.00

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

17.75

D80

18.00

 

 

D04

17.00

D81

18.00

 

 

D05

18.00

D82

18.00

 

 

D06

18.00

D83

17.00

 

 

15

QHX

7810201

Quản trị khách sạn

-

-

C00

26.25

D01

21.50

D78

20.75

 

 

D02

18.00

D79

18.00

 

 

D03

18.75

D80

18.00

 

 

D04

18.00

D81

18.00

 

 

D05

17.00

D82

18.00

 

 

D06

17.00