Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Chỉ tiêu cụ thể vào từng trường như sau:

 

Mỹ Anh