Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hoá học

Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Hoá học, Sinh học

Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý

Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Ngữ Văn, Vật lý

 

Nguồn: Bộ GD&ĐT