Sản xuất nông nghiệp ổn định. (Ảnh: HNV)

Theo đó, sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung vào chăm sóc, thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên cả nước và gieo trồng cây màu vụ đông ở phía Bắc. Tính đến trung tuần tháng Mười, diện tích gieo cấy lúa mùa cả nước đạt 1.747,6 nghìn ha, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.133 nghìn ha, bằng 98,4%; các địa phương phía Nam đạt 614,6 nghìn ha, bằng 99%. Đến thời điểm trên, các địa phương phía Bắc đã thu hoạch được 780,1 nghìn ha lúa mùa, chiếm 68,8% diện tích gieo cấy và bằng 98,4% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng thu hoạch 367,3 nghìn ha, chiếm 68,6% diện tích gieo cấy và bằng 91,8%. Năng suất lúa mùa trên diện tích đã thu hoạch ước tính đạt 49,7 tạ/ha, giảm 0,2 tạ/ha so với vụ mùa năm trước. Thời tiết khắc nghiệt, mưa bão xảy ra trong cả quá trình gieo cấy, sinh trưởng và thu hoạch nên dự kiến năng suất lúa mùa ở phía Bắc năm nay có khả năng tiếp tục giảm so với năm 2016. Tại các tỉnh phía Nam có 84,5 nghìn ha lúa mùa sớm đã cho thu hoạch, chiếm 13,8% diện tích xuống giống và bằng 98,8% cùng kỳ năm 2016.

Cùng với chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, các địa phương trong cả nước đã thu hoạch được 2.104,5 nghìn ha lúa hè thu, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước; năng suất ước tính đạt 54,5 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha so với vụ hè thu trước; sản lượng đạt 11,5 triệu tấn, tăng 127,5 nghìn tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 9,04 triệu tấn, tăng 20,1 nghìn tấn.

Về lâm nghiệp, trong tháng 10, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 21,5 nghìn ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 946 nghìn m3, tăng 4,6%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 4,5 triệu cây, sản lượng củi khai thác đạt 1,7 triệu ste, tương đương cùng kỳ năm 2016. Tính chung 10 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 184 nghìn ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 88,8 triệu cây, tăng 0,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8.832 nghìn m3, tăng 7,4%.

Đáng chú ý, trong tháng, thời tiết mưa nhiều nên không xảy ra hiện tượng cháy rừng, cả nước có 50 ha rừng bị thiệt hại do chặt, phá. Tính chung 10 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.366 ha, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 471 ha, giảm 79,5%; diện tích rừng bị chặt, phá là 895 ha, giảm 12,9%.

Về thủy sản, sản lượng của ngành này tháng 10 ước tính đạt 677,3 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 476,5 nghìn tấn, tăng 3,7%; tôm đạt 93,9 nghìn tấn, tăng 8,7%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 366,9 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 242,5 nghìn tấn, tăng 2,9%; tôm đạt 80 nghìn tấn, tăng 9,9%. Nuôi cá tra đang có xu hướng tăng cả về diện tích và sản lượng. Diện tích nuôi cá tra ước tính tăng từ 1%-2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng cá tra trong tháng ước tính đạt 100,2 nghìn tấn, tăng 2,8%. Tính chung 10 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.800,7 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.040,5 nghìn tấn, tăng 4,3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.760,2 nghìn tấn, tăng 4,7%.

Lê Anh