Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)


Theo đó về xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, Quyết định nêu rõ Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Tin học Thống kê chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, ban hành quy trình điều hành, xử lý văn bản điện tử tại cơ quan Bộ.

Đồng thời, Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Tin học Thống kê chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc; xây dựng văn bản hướng dẫn về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

 

Trong thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, giao Cục Tin học Thống kê và các đơn vị cấp Tổng cục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

 

Quyết định cũng nêu cần bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý băn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường quản lý giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

 

Cụ thể Cục Tin học thống kê chủ trì phối hợp với Văn Phòng Bộ, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, liên thông chương trình quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia.Đồng thời, báo cáo hiện trạng Hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (eDocHud) và đề xuất phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ thuê dịch vụ Trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg.

 

Một nội dung quan trọng khác là tổ chức xây dựng, nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTG, thống nhất kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước./.

 

M.P