Chi phí nguyên, vật liệu giảm

leftcenterrightdel
 

Cân đối chi phí để giảm thiểu khó khăn là mục tiêu chung của doanh nghiệp ngành xây dựng hiện nay (Ảnh: HNV)

Kết quả khảo sát quý I/2020 phản ánh, tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp cho hoạt động xây dựng chiếm 49,5% trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng và tỷ lệ này có xu hướng giảm so với quý IV/2019[6]. Khu vực doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm xây dựng trong tổng chi phí sản xuất chiếm 52,9%; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 51,3% và khu vực doanh nghiệp FDI là 31,5%. Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng có tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm xây dựng trong tổng chi phí sản xuất chiếm 57,0%; tỷ lệ này của các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 50,8% và doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 45,7%.

Theo kết quả khảo sát quý I/2020, có 52,9% doanh nghiệp đánh giá chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp giữ ổn định và giảm (34,4% giữ ổn định và 18,5% giảm); có 47,1% nhận định tăng so với quý IV/2019. Dự báo quý II/2020 so với quý I/2020, có 51,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp cho hoạt động xây dựng giữ ổn định và giảm (31,4% giữ ổn định và 20,3% giảm), có 48,3% doanh nghiệp nhận định tăng.

Có sự khác biệt trong việc sử dụng chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp giữa các loại hình doanh nghiệp, do vậy việc nhận định về biến động chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp cũng khác nhau. Trong quý I/2020, khu vực doanh nghiệp FDI có 42,3% doanh nghiệp đánh giá chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp giữ ổn định, 17,2% đánh giá giảm, 40,5% nhận định tăng; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 33,9% giữ ổn định, 18,7% giảm và 47,4% tăng; khu vực doanh nghiệp nhà nước có 28,3% giữ ổn định, 15,2% giảm và 56,5% tăng. Dự báo quý II/2020 so với quý I/2020, khu vực doanh nghiệp FDI có 35,6% nhận định chi phí nguyên, vật liệu xây dựng trực tiếp giữ ổn định, 25,1% giảm và 39,3% tăng; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 30,9% giữ ổn định, 20,0% giảm và 49,1% tăng; khu vực doanh nghiệp nhà nước có 49,4% giữ ổn định, 9,4% giảm và 41,2% tăng.

leftcenterrightdel
 Cơ cấu chi phí trong tổng chi phí của doanh nghiệp xây dựng (Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chi phí nhân công có sự chênh lệch khá lớn giữa khu vực nhà nước và các khu vực khác

Kết quả khảo sát quý I/2020 phản ánh, chi phí nhân công trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm xây dựng chiếm 14,0% tổng chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng. Khu vực doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ chi phí nhân công trực tiếp cao nhất, chiếm 20,6% trong tổng chi phí cho hoạt động xây dựng; tỷ lệ này của khu vực ngoài nhà nước là 14,3% và khu vực doanh nghiệp FDI là 9,7%.

Có sự khác biệt về tỷ lệ chi phí nhân công trực tiếp giữa các ngành hoạt động xây dựng khác nhau, cụ thể: xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có tỷ lệ chi phí nhân công trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm chiếm 15,7% trong tổng chi phí của doanh nghiệp; tỷ lệ này của các doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 13,0% và hoạt động xây dựng chuyên dụng là 13,1%.

Kết quả khảo sát quý I/2020 phản ánh, có 39,2% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp giữ ổn định, 18,5% giảm và 42,3% tăng so với quý IV/2019. Có sự khác biệt về nhận định chi phí nhân công trực tiếp ở các loại hình doanh nghiệp, cụ thể: khu vực doanh nghiệp FDI có 50,4% nhận định chi phí nhân công trực tiếp giữ ổn định, 18,1% giảm và 31,5% tăng; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 38,4% giữ ổn định, 18,6% giảm và 43,0% tăng; khu vực doanh nghiệp nhà nước có 33,7% giữ ổn định, 15,2% giảm và 51,1% tăng.

leftcenterrightdel
 

Kết quả điều tra nhận định chi phí nhân công trực tiếp không đổi và giảm (Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Dự báo quý II/2020 so với quý I/2020, có 36,5% doanh nghiệp cho rằng chi phí nhân công trực tiếp giữ ổn định, 19,8% giảm và 43,7% tăng. Khu vực doanh nghiệp nhà nước có 52,9% doanh nghiệp cho rằng chi phí nhân công trực tiếp giữ ổn định, 9,4% dự báo giảm và 37,7% tăng; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp FDI là 48,1% giữ ổn định, 23,5% giảm và 28,4% tăng; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 35,3% giữ ổn định, 19,6% giảm và 45,1% tăng.

Có sự khác biệt về nhận định chi phí nhân công trực tiếp giữa các ngành hoạt động xây dựng khác nhau, cụ thể: Hoạt động xây dựng chuyên dụng có 41,4% doanh nghiệp dự báo chi phí nhân công trực tiếp trong quý II/2020 giữ ổn định, 20,8% dự báo giảm và 37,8% dự báo tăng; tỷ lệ này của các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 35,1% giữ ổn định, 19,2% giảm và 45,7% tăng; các doanh nghiệp xây dựng nhà các loại có 35,2% giữ ổn định, 19,6% giảm và 45,2% tăng.

 

Lê Anh