Theo đó, Phòng GD&ĐT Thành phố Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục triển khai nghiêm túc nội dung tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ đây là chủ trương đúng đắn, là nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Phối hợp với các Ban, ngành xây dựng phương án sáp nhập, bố trí, sắp xếp nhân sự các đơn vị trường sau khi sáp nhập. Thực hiện rà soát các đơn vị trường có quy mô nhỏ, xây dựng Đề án sáp nhập trường theo giai đoạn nhằm thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý của các đơn vị trường. Thực hiện việc điều động giáo viên và tăng cường công tác quản lý viên chức cho phù hợp.

Đến thời điểm này, Phòng GD&ĐT Thành phố đã tham mưu cho thành phố sáp nhập 8 đơn vị trường học có quy mô nhỏ ở bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thành 4 đơn vị trường đó là: Sáp nhập Trường Mầm non San Thàng và Duy Phong thành Trường Mầm non San Thàng; Trường tiểu học San Thàng và Duy Phong thành Trường Tiểu học San Thàng; Trường THCS San Thàng và Duy Phong thành Trường THCS San Thàng; sáp nhập Trường Tiểu học và THCS ở Nậm Loỏng thành Trường liên cấp Tiểu học và THCS Nậm Loỏng.

Có thể thấy việc triển khai Nghị quyết đã được thực hiện kịp thời ngay từ đầu năm học; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhận thức tốt và thực hiện nghiêm túc. Sau sát nhập các đơn vị trường đã giảm được số lượng trường và một số vị trí công việc, tăng quy mô trường lớp, học sinh; sắp xếp lại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; thống nhất quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong các đơn vị trường, tăng cơ hội học hỏi và chia sẻ giữa các thầy cô giáo. Đặc biệt, việc sáp nhập sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, phát triển phong trào giáo dục của các đơn vị trường.

Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT thành phố Lai Châu tiếp tục chủ động tham mưu và nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có hiệu quả hơn nhằm hướng đến mục tiêu chung: Đổi mới, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, nâng cao năng lực tự chủ và quản trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./

P.V