Theo đó,  dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức dương, không như một số quốc gia khác ở mức âm. Cụ thể:

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


PV