Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những nguồn lực của Lâm Đồng trong phát triển kinh tế. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Báo cáo kết quả tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng cho biết: Kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19 đến tất cả các lĩnh vực, như: tăng trưởng kinh tế, đầu tư thương mại, gián đoạn các chuỗi sản xuất - cung ứng hàng hóa quan trọng, suy giảm tiêu dùng tác động lớn đến dịch vụ và du lịch…

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 0,51% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp nhất so với mức tăng của 6 tháng các năm gần đây. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,89%, đóng góp 1,11 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ giảm 4,38% so với cùng kỳ, làm giảm 2,16 điểm phần trăm mức tăng chung, nên tốc độ tăng trưởng chung đạt thấp do khu vực này chiếm tỷ trọng cao khoảng 46% trong GRDP; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,24%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

6 tháng đầu năm đã cấp đăng ký kinh doanh cho 498 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 4.303,8 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 10,8% về số vốn đăng ký; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 266 doanh nghiệp, tăng 46,2%; số doanh nghiệp giải thể là 12 doanh nghiệp, giảm 87,4% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 30/6 dự tính đạt 4.443,4 tỷ đồng, tăng 8,08% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí 2.520,2 tỷ đồng, tăng 3,48% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 4.311,9 tỷ đồng, bằng 48,75 so với dự toán, tăng 10,23% so với cùng kỳ. Trong thu nội địa, thu từ doanh nghiệp trung ương đạt 371,1 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 93,4 tỷ đồng; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 54,8 tỷ đồng ; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 893,3 tỷ đồng…

Tổng thu ngân sách địa phương từ đầu năm dự tính đạt 7.319,4 tỷ đồng, tăng 13,78% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 1.042,1 tỷ đồng; chi tường xuyên đạt 3720,4 tỷ đồng, tăng 12,22%.

Về xã hội, 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Lâm Đồng dự ước 7.266 người được giải quyết việc làm. Ước đến 30/6/2020 toàn tỉnh có 15.421 người thiếu việc làm, tỷ lệ thiếu việc làm là 1,96%. Trong đó khu vực nông thôn có 9.043 người, khu vực thành thị là 6.378 người thiếu việc làm , tỷ lệ là 2,15%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị thời điểm 31/3/2020 tăng so với năm 2019, do đây là thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh…

Để tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 đạt 6,83% theo kịch bản tỉnh đã xây dựng, trong quý III, quý IV năm 2020 giá trị tăng thêm của khu vực, từng ngành phải tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể tốc độ tăng trưởng GRDP quý III ít nhất phải là 9%, quý IV là 11%. Tỉnh Lâm Đồng tiếp xác định thời gian tới phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào các nhóm động lực có tính nền tảng cho tăng trưởng kinh tế năm 2020./.

Hoàng Mẫn