Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Anh Tuấn).

Quy trình lập Đề án Quy hoạch tuân thủ các quy định hiện hành và vận dụng các quy định theo Luật Quy hoạch (sẽ có hiệu lực từ 01/01/2019).

Đề án có nhiệm vụ làm rõ hiện trạng kinh tế - xã hội thành phố, nêu quan điểm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề xuất các chính sách, giải pháp tạo động lực phát triển theo mục tiêu quy hoạch.

Trong Hội thảo “Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều 11/6, các đại biểu đều khẳng định việc xây dựng Đề án phải tập trung vào các mục tiêu: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21; xây dựng một số định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tạo động lực cho thành phố phát triển, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; xây dựng các cơ chế, chính sách và giải pháp huy động vốn để đầu tư xây dựng, thúc đẩy thành phố phát triển theo hướng bền vững, chính sách và giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển theo quy hoạch.

Các đại biểu tham gia Hội thảo nhất trí với Báo cáo tóm tắt của UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó đề ra những định hướng phát triển dài hạn nhằm đưa Đà Nẵng trở thành một thành phố xanh, hiện đại - thông minh, toàn cầu, có bản sắc và đáng sống, thực hiện vai trò động lực phát triển kinh tế cho vùng duyên hải miền Trung...

Anh Tuấn