Đảng dẫn đường, đất nước vươn tầm cao;

Dân chung sức, quê hương ngày đổi mới.

Võ Đình Liên