Phát triển nghề mây tre đan ở ngoại thành Hà Nội.   
        Ảnh: Quang Thiện

(ĐCSVN) - Theo kế hoạch số 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong năm 2013, thành phố tổ chức dạy nghề cho 39.525 lao động nông thôn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 110,270 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, sẽ có 39.025 lao động nông thôn được đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp, trong đó, nghề nông nghiệp là 19.325 người, nghề phi nông nghiệp là 19.700 người. Đồng thời, thành phố cũng đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề cho 500 lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác.

Ngoài ra, Thành phố cũng đào tạo, bồi dưỡng cho 7.426 cán bộ, công chức cấp xã gồm: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể là 1.034 người; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã là 736 người; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho công chức xã 5.656 người.

Ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn chủ yếu vẫn là ngành nghề nông nghiệp, quản trị, quản lý, sinh học ứng dụng, sản xuất, chế biến, lâm nghiệp, thuỷ sản, dịch vụ thú y, sản xuất thuốc thú y... Với ngành nghề phi nông nghiệp như các nghề thuộc nhóm nghề được quy định tại Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 9/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng).

Quy mô dạy nghề cho lao động nông thôn của thành phố tối đa không quá 35 học viên/lớp. Chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, dưới 3 tháng đối với nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp đã có chương trình, giáo trình do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Dạy nghề ban hành.

Mục tiêu phấn đấu tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 80%, 100% lao động nông thôn được tuyên truyền phổ biến về Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.