(ĐCSVN) - Vấn đề đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên hiện nay là vấn đề bức thiết của xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm không những của các cấp bộ Đoàn thanh niên mà là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội và của chính thanh niên.

 

 Ảnh có tính chất minh họa. Ảnh: C. Nghĩa


Tạo việc làm cho thanh niên không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, xã hội mà còn thể hiện tư tưởng và sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với thế hệ trẻ. Từ quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, bài viết này xin được nêu ra những bước trong việc đưa ra các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên hiện đã và đang được áp dụng tại nhiều địa phương.

Thứ nhất, phân tích, tiếp cận những nhận thức có tính lý thuyết về đào tạo nghề, việc làm, tạo việc làm. Trong đó đáng chú ý là những vấn đề mang tính lý luận như: khái niệm đào tạo nghề, việc làm, tạo việc làm, nêu lên các đặc thù của thanh niên, chỉ ra sự cần thiết và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động thanh niên.

Thứ hai đó là phân tích thực trạng đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn trong những năm qua. Cụ thể là việc phân tích những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương có ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp hợp lý tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Thứ ba là triển khai những giải pháp trên cơ sở những phân tích về thực trạng đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Tuy nhiên, đào tạo nghề và tạo việc làm là nội dung rộng và phức tạp, có liên quan đến nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội nên cần đưa ra những giải pháp cơ bản như: quy hoạch, quản lý các cơ sở đào tạo nghề nhằm đảm bảo đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn; Đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác Quốc tế trong đào tạo nghề; Xây dựng chính sách hỗ trợ vốn, phát triển làng nghề; Tư vấn định hướng nghề cho thanh niên đồng thời đẩy mạnh các chương trình xúc tiến việc làm …

Khi những giải pháp này được triển khai thực hiện đồng bộ sẽ góp phần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Để nghiên cứu và hoàn thiện công tác tạo việc làm cho người lao động nói chung và cho thanh niên nói riêng đòi hỏi phải có quá trình và sự am hiểu sâu rộng về cả lý thuyết lẫn thực tiễn mới cho kết quả có giá trị ứng dụng.