Các đơn vị ký kết giao ước thi đua (Ảnh: P.V)

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục phối hợp nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động ủy thác của các Hội, đoàn thể, gắn các chỉ tiêu thực hiện công tác ủy thác với nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội.

Trong năm 2017, NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác duy trì có chất lượng công tác giao ban trực báo định kỳ để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; Phối hợp chỉ đạo các tổ chức trong màng lưới đẩy mạnh giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đôn đốc xử lý nợ quá hạn, rà soát hồ sơ Hội cấp xã, Tổ TK&VV; trang bị cặp đựng tài liệu, máy tính cá nhân cho Tổ trưởng Tổ TK&VV; Thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn 452 Tổ TK&VV theo cụm dân cư liền kề, đến nay còn 411 Tổ TK&VV, giảm 41 Tổ TK&VV so với đầu năm...

Chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên, góp phần để hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến 31/12/2017, dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức Hội đạt 441.126 triệu đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ, tăng 26.106 triệu đồng so với đầu năm (+6,29%). Nợ quá hạn uỷ thác 352 triệu đồng, chiếm 0,08% tổng dư nợ ủy thác, giảm 30 triệu đồng so với đầu năm (-7,87%).

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác cho vay cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong thời gian tới, NHCSXH huyện Bố Trạch và các tổ chức chính trị - xã hội đã ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ ủy thác năm 2018: Các hội, đoàn thể nhận ủy thác không có nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn duy trì hàng tháng dưới 0,10% tổng dư nợ; cuối năm 2018 tỷ lệ nợ quá hạn (0,08%); đảm bảo 100% khoản nợ đến hạn được thu hồi và xử lý theo đúng quy trình quy định; Hoàn thành xuất sắc huy động tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã; Đôn đốc tốt thu lãi hàng tháng, thu nợ đến hạn phân kỳ…

 

HA.NV