Quang cảnh phiên họp (Ảnh: N.T)

Đây là những con số được nêu lên tại phiên thường kỳ quý III năm 2018 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình chiều 9/10. Phiên họp do đồng chí Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì.

Cũng tại phiên họp, Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng chỉ rõ, tổng dư nợ đến 30/09/2018 đạt 475.508 triệu đồng, tăng 35.241 triệu đồng so với đầu năm, đạt 98,83% kế hoạch năm với trên 15.328 hộ còn dư nợ, bình quân dư nợ 31,02 triệu đồng/hộ, tăng 2,7 triệu đồng/hộ so với năm 2017. Nợ quá hạn 385 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,08% trên tổng dư nợ.

Công tác huy động vốn đến nay đạt 74.036 triệu đồng,tăng so với  đầu năm 15.141 triệu đồng. Trong đó: Huy động từ các tổ chức, cá nhân đạt: 53.816 triệu đồng, tăng so với đầu năm 12.864 triệu đồng; Huy động tại Điểm giao dịch đạt 7.925 triệu đồng; Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt 20.220 triệu đồng.

Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện đạt 1.582. triệu đồng: tăng 500 triệu đồng so với đầu năm. Đạt 100% kế hoạch tăng trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện biểu dương, ghi nhận các kết quả mà đơn vị đã đạt được. Đồng chí Hồng yêu cầu, trong thời gian tới, các thành viên Ban đại diện cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò chỉ đạo điều hành của Ban đại diện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại cơ sở, các hội, đoàn thể cấp xã, Tổ TK&VV vận động, tuyên truyền các hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn bình xét cho vay, đảm bảo kết hợp giải ngân trong phiên giao dịch xã hết nguồn vốn mới phân giao và vốn thu hồi. Đẩy mạnh thu hồi nợ đến hạn, công tác đối chiếu nợ năm 2018.

HA.NV