leftcenterrightdel
 Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2020 (Ảnh: PV)

Trong năm 2019, NHCSXHhuyện đã thực hiện cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, của ngành, Ban đại diện HĐQT, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương,cùng với 210 Tổ TK&VV trên địa bàn thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên, góp phần để hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tốt. Đến 31/12/2019, dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 326.326triệu đồng,chiếm 99,33% tổng dư nợ, tăng 16.961 triệu đồng so với đầu năm trong đó: Hội Nông dân quản lý 132.702 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 145.509 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh quản lý 23.046 triệu đồng, Đoàn Thanh niên quản lý 25.067. Nợ quá hạn 348,51 triệu đồng, chiếm 0,11% tổng dư nợ nhận ủy thác.

Trong năm 2019, NHCSXH cũng đã đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ NHCSXH cho 602 học viên là cán bộ hội cấp xã và Ban quản lý Tổ TK&VV của 15 xã, thị trấn, hoàn thành 100% kế hoạch. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, công tác nhận ủy thác vốn NHCSXH và các gương điển hình trong vay vốn phát huy hiệu quả....

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác cũng như nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, NHCSXH huyện Quảng Ninh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đẩy mạnh huy động vốn từ các tổ chức cá nhân,tuyên truyền các hộ gia đình vay vốn tham gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV, thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ, củng cố chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tín dụng, tổ chức hội các cấp, ban quản lý và thành viên Tổ TK&VV…

Tại Hội nghị, NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đã ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ ủy thác năm 2020: Tích cực vận động tổ viên tham gia gửi tiền thông qua Tổ TK&VV, tạo ý thực tiết kiệm cho người vay, đảm bảo 100% Tổ TK&VV có số dư tiền gửi của tổ.Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì hàng tháng ở dưới mức 0,1%, tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn (phân kỳ và kỳ cuối). Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn hàng tháng đạt trên 95%; 100% khoản nợ đến hạn, quá hạn, nợ rủi ro bất khả kháng được xử lý kịp thời theo quy định. Phấn đấu 100% hội cấp xã, thị trấn xếp loại khá, tốt. Từ 99% Tổ TK&VV trở lên hoạt động được xếp loại khá, tốt; Không có Tổ TK&VV xếp loại yếu;100% Tổ TK&VVthực hiện lịch sinh hoạt Tổ vào ngày cố định hàng tháng trước ngày giao dịch xã tối đa 3 - 5 ngày. Tỷ lệ thu lãi bình quân các chương trình đều đạt trên 99,5% lãi phải thu và 10% lãi tồn động, đạt kế hoạch khoán tài chính. Hàng quý các tổ chức chính trị - xã hội có ít nhất 2 tin bài được đăng tải trên Đài truyền hình địa phương, Báo địa phương, Báo ngành, trang thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử huyện. Hội đoàn thể các xã, thị trấn mỗi quý có ít nhất 1 tin bài phát trên loa truyền thanh xã, thị trấn…

PV