Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công là 1.220.000 đồng.
Ảnh minh họa: baocongthuong.com.vn

(ĐCSVN)  Theo Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 4/9/2013 của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng. Các khoản phụ cấp, trợ cấp này được thực hiện từ ngày 1/7/2013.

Nghị định quy định cụ thể các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định; Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Cụ thể, theo cách tính mức chuẩn mới, mức phụ cấp, trợ cấp của một số đối tượng người có công như sau: trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.220.000 đồng/tháng (quy định hiện hành là 1.110.000 đồng); trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 2.440.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 3.660.000 đồng (Nghị định 47/2012/NĐ-CP hiện hành chỉ quy định trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên là 1.983.000 đồng/tháng).

Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên và hưởng phụ cấp 1.023.000 đồng/tháng (hiện nay là 931.000 đồng).

Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.220.000 đồng/tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.023.000đ…

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2013, thay thế Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1/7/2013./.