Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015 đã huy động nguồn lực đạt gần 38.000 tỷ đồng; trong đó, chủ yếu là nguồn vốn tín dụng ưu đãi và viện trợ quốc tế.

Chương trình đã giúp thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về sử dụng nước sạch, qua đó góp phần cải thiện môi trường nông thôn. Đồng thời, đa dạng hóa các nguồn lực và huy động được sự tham gia của các tổ chức xã hội.

Tuy nhiên, mặc dù đạt được nhiều kết quả nhưng trong quá trình triển khai Chương trình vẫn còn nhiều hạn chế như cơ chế chính sách cũng như văn bản hướng dẫn còn thiếu và chưa đồng bộ; vẫn còn chênh lệch về tỉ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh, đặc biệt ở những vùng có điều kiện khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Chất lượng xây dựng và tính đồng bộ của các công trình cấp nước chưa cao và mới chỉ có khoảng 75% công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ chế chính sách còn chưa đủ mạnh để thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế.

Theo báo cáo tổng hợp, toàn quốc hiện có khoảng 15.093 công trình cấp nước tập trung với các mô hình quản lý khác nhau như: cộng đồng 48%, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 19%, tư nhân 11%, UBND xã 12%, doanh nghiệp 5%, HTX 3% và Ban quản lý 2%. ...

Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2016-2020 phấn đấu 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch; 100% trường học và trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Gia Huy