(ĐCSVN) – Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Lạng Sơn cho biết, đến hết tháng 6 năm 2015, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83,9% (trong đó tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước theo QC02 đạt 44,5%); tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 40 %; tỷ lệ hộ dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 30%; tỷ lệ trạm y tế ở nông thôn có đủ nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 35%; tỷ lệ trường học mầm non, phổ thông ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 75%.

Ước thực hiện năm 2015: Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85% (trong đó tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước theo QC02 đạt 45%); Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 50 %; Tỷ lệ hộ dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 45%; Tỷ lệ trạm y tế ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 55%; Tỷ lệ trường học mầm non, phổ thông ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 78%.

Thực hiện Chương trình giai đoạn 2012-2015 đã có bước chuyển biến tích cực về nhận thức ở mọi cấp, ngành và người dân; hầu hết các xã có công trình chính quyền đã chỉ đạo và người dân đã có ý thức bảo vệ, quản lý, khai thác công trình có hiệu quả; Nhiều xã đã xây dựng quy chế quản lý khai thác, đóng góp kinh phí để quản lý và sửa chữa nhỏ công trình; đã hình thành các hợp tác xã, tổ quản lý nước sinh hoạt; cấp xã, thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng hố thu gom rác thải, chất thải gia súc bảo vệ môi trường góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu về nông thôn mới.

 

 Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lạng Sơn)


Năm 2015 là năm kết thúc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện mục tiêu chương trình gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn phân bổ hàng năm cho tỉnh Lạng Sơn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Mặt khác, do thiên tai, lụt bão thường xảy ra trên địa bàn trong những năm gần đây, công trình cấp nước đầu nguồn đều bị hư hại, làm giảm năng lực cấp nước cho nhân dân, môi trường nông thôn một số nơi có nguy cơ ô nhiễm.

Các chỉ tiêu không đạt nguyên nhân chủ yếu do trước đây khi xây dựng do nhiều yếu tố khách quan, nhưng chủ yếu vẫn là thiếu vốn nên tỷ lệ trường học, trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh chưa đạt. Bên cạnh đó, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, giao thông nhiều vùng đi lại còn khó khăn, lượng mưa ít nguồn sinh thủy phân bố không đều và có nguy cơ cạn kiệt, hàng năm thiên tai bão lũ thường xảy ra, dân trí thấp, chia sẻ nguồn nước gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng nông thôn đã có những bước phát triển tích cực, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Các tỷ lệ về nhà tiêu hộ gia đình, Chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh không đạt mục tiêu chương trình nguyên nhân chủ yếu do nhận thức về vệ sinh môi trường của dân cư nông thôn miền núi hạn chế, tập quán nhiều nơi còn lạc hậu, đời sống dân cư nhiều vùng còn khó khăn.

Để hoàn thành mục tiêu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, trong thời gian tới, Lạng Sơn cần ranh thủ các nguồn lực đầu tư và tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn; chỉ đạo thực hiện đa dạng các loại hình cấp nước và vệ sinh nông thôn; Áp dụng công nghệ cấp nước tiến tiến, từng bước mở rộng cấp nước tới hộ gia đình, Chú trọng các biện pháp xử lý nước, nâng cao chất lượng nước phục vụ nhân dân, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước. Quản lý khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn có hiệu quả.

Tăng cường quản lý chất lượng nước, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về quản lý bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; Thực hiện vệ sinh nông thôn: phát triển các loại hình nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, xây dựng phù hợp yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng đảm bảo vệ sinh môi trường; Thực hiện truyền thông Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thông qua các cơ quan thông tin đại chúng, các trường học....

Huy động các nguồn lực cùng tham gia cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn như doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhà nước...