(ĐCSVN) – Trong năm 2015, tỉnh Lạng Sơn sẽ đầu tư trên 48 tỷ đồng nhằm xây mới, nâng cấp các công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn có đến 20% dân số ở nông thôn thiếu nước sinh hoạt và chỉ khoảng 40% dân số được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn do chất thải từ sản xuất nông nghiệp và các nguồn phát sinh chất thải khác như: dư lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; chất thải trong chăn nuôi; rác, nước thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, sức khỏe của người dân và cộng đồng khu dân cư. Hiện trên địa bàn có khoảng 50% khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom nhưng việc xử lý bảo đảm công nghệ, kỹ thuật còn rất ít (chỉ có ở thành phố, thị trấn). Vì thế, ở nông thôn, rác thải chủ yếu là tập kết, chôn lấp ở các bãi đất, qua thời gian dài sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường. Công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế, đến nay tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh mới đạt 34%; tỷ lệ hộ dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 24%...

 

 Người dân Lạng Sơn sử dụng nước sạch. Ảnh minh họa (Lâm Như)


Trên tinh thần đảm bảo sức khỏe, cải thiện điều kiện sống của người dân, UBND tỉnh Lạng Sơn dự kiến năm 2015 đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình NSVSMT với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng, nâng số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 50%; 45% hộ dân có xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh; trạm y tế ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là 55%; số trường học mầm non, phổ thông ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là 78%.

Để hoàn thành được chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện các giải pháp như: áp dụng và phát triển công nghệ cấp nước tiên tiến với các quy mô khác nhau, từng bước hạn chế việc phát triển các công trình cấp nước phân tán nhỏ lẻ. Đặc biệt, cần chú trọng các biên pháp xử lý nước với các quy trình khác nhau đảm bảo nâng cao chất lượng nước phục vụ nhân dân; cần thí điểm để tiến tới áp dunhj nhân rộng công nghệ lọc áp lực đối với công trình cấp nước tự chảy; tận dụng khai thác hợp lý nguồn nước của các hệ thống thủy lợi, thủy điện, hồ chứa…Về môi trường nông thôn cần có sự tư vấn kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn để lựa chọn xây dựng và phát triển các loại hình nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi phù hợp với nhu cầu của cộng đồng và địa phương…

Bên cạnh đó, cần huy động và lồng ghép các nguồn lực, mở rộng tín dụng ưu đãi, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu và các cam kết của nhà tài trợ đối với các dự án có vốn viện trợ quốc tế. Đặc biệt, cần huy động sự tham gia đóng góp của người dân, doanh nghiệp… theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo ra môi trường đâu tư hấp dẫn mọi thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư.

Đi đôi với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, các cơ sở tích cực huy động các nguồn lực tại chỗ đầu tư xây dựng công trình cấp nước thì công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề nước sạch cũng như ý thức bảo vệ, quản lý các công trình sẽ là giải pháp quan trọng đã tạo điều kiện cải thiện sinh hoạt cho một phần dân cư, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe, góp phần tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới ở Lạng Sơn.