(ĐCSVN) - UBND Thành phố Hà Nội vừa Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện “Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng” từ nguồn vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2015 (Chương trình PforR).

Theo đó, phân bổ 2,5 tỷ đồng để thực hiện Chương trình trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ là đơn vị tiếp nhận vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu giải ngân cho Chương trình và chuyển tiền cho các đơn vị thực hiện các hợp phần của Chương trình theo quy định.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ và kinh phí có trách nhiệm phân bổ dự toán chi cho các đơn vị trực thuộc theo quy định và sử dụng kinh phí đúng mục đích, thực hiện thanh quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định hiện hành.

Theo định kỳ, các sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình giải ngân và thực hiện Chương trình gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo chung.