(ĐCSVN) – Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa cho biết, đến hết năm 2015, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu 86% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 43% dân số được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn QCVN 02; tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 58%, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 45%.

Về cấp nước và vệ sinh cho các cơ sở công cộng: Tăng thêm 39 trường học có công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng số trường học có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh lên 1.910/1.982 trường học, bằng 96% số trường; tăng thêm 12 trạm y tế xã có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng số trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh lên 557/587 trạm, bằng 97%.

 

Người dân Thanh Hóa sử dụng nước sạch. Ảnh: Hoàng Minh


Để cán đích các mục tiêu trên, giải pháp được đề ra là tiếp tục huy động các nguồn lực từ Trung ương, địa phương, các nguồn vốn vay ưu đãi và sự tham gia đóng góp của nhân dân. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tập huấn quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cấp nước tập trung cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nhằm bảo đảm các công trình cấp nước phát huy hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu nước sạch, nước hợp vệ sinh vùng nông thôn, nhất là khu vực miền núi cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, cần huy động sự tham gia của nhiều cấp, ngành, địa phương và nhất là sự tham gia của nhân dân các dân tộc vào chương trình. Song song với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân và chính quyền cơ sở về bảo vệ nguồn nước, các công trình cấp nước và môi trường sống nông thôn.

Với số dân phần lớn tập trung ở vùng nông thôn, nên việc đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch hết sức khó khăn. Song, với các giải pháp hiệu quả đưa nước sạch, nước hợp vệ sinh về nông thôn, đến thời điểm này, số dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được sử dụng nước hợp vệ sinh đã đạt trên 2,6 triệu người, chiếm 84,4% tổng dân số nông thôn, trong đó tỷ lệ dân được sử dụng nước sạch theo QCVN 02 đạt 40%; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 52,3%; số chuồng trại được xử lý chất thải hợp vệ sinh đạt 41,6% số hộ chăn nuôi. Ngoài ra, đến hết năm 2014, số trường học được cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh là 1.863/1.982 trường, đạt 94% số trường; số trạm y tế xã được cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh là 558/587 trạm, đạt 95% số trạm.