(ĐCSVN) – Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai nhiều giải pháp cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với 20 công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 54. Trong đó, có 17 công trình giao cho Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang và 3 công trình cho UBND xã quản lý. Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang giao quản lý, khai thác và sử dụng công trình nước sạch xã Tràng Đà, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư mới một số thiết bị, nâng số hộ được sử dụng nước sạch của xã từ 530 hộ lên 800 hộ.

 

 Công trình cấp nước tập trung tại Tuyên Quang


Phạm vi điều chỉnh của Thông tư khá rộng, trong đó gồm các công trình được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình 134, 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước... vì vậy, trong quá trình thực hiện cần có sự thống nhất, đồng bộ giữa các cấp, các ngành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành các văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát và thực hiện báo cáo về hiện trạng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn; UBND các huyện báo cáo kê khai lần đầu về công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn…

Để phát huy hiệu quả sử dụng của các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, thời gian tới, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh Tuyên Quang nâng cấp, sửa chữa một số công trình chưa hiệu quả; giao việc quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cho các đơn vị theo đúng quy định của Thông tư, bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả. Dự kiến đến hết tháng 10/2015 sẽ hoàn thành việc kiểm kê hiện trạng và xác định giá trị của các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.