Ảnh minh họa: Bích Liên

Quy chế quy định nội dung, trách nhiệm, hình thức và thời hạn thực hiện công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ.

Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT.  

Kết quả giải quyết TTHC được công khai dưới văn bản điện tử, được ký số của cơ quan thực hiện giải quyết TTHC quy định hiện hành. Đối với các TTHC được thực hiện trực tiếp, sau khi hoàn thành cơ quan thực hiện TTHC số hóa và công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) của Bộ. Đối với các TTHC được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sau khi hoàn thành, công khai trực tiếp trên Hệ thống và liên thông công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng TTĐT của Bộ.

Theo đó, các tổ chức cá nhân có quyền tiếp cận, sử dụng thông tin công khai kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật; phản ánh, kiến nghị về thông tin công khai kết quả giải quyết TTHC

Bên cạnh việc có quyền tiếp cận, sử dụng thông tin; phản ánh, kiến nghị về thông tin công khai kết quả giải quyết TTHC, Quy chế cũng quy định các tổ chức, cá nhân cũng phải có nghĩa vụ: Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; Không làm sai lệch, hủy hoại, giả mạo và khai thác, sử dụng trái phép nội dung thông tin, kết quả giải quyết TTHC đã công khai; Không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng thông tin công khai kết quả giải quyết TTHC.

Bộ trưởng giao các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện TTHC công khai kết quả giải quyết TTHC lên Cổng TTĐT của Bộ; đồng thời tổ chức phổ biến thông tin, tuyên truyền việc cung cấp thông tin về công khai hóa kết quả giải quyết TTHC phục vụ công khai hoá, minh bạch hoá, phản biện của xã hội. Đồng thời, bảo đảm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cho công tác công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng TTĐT của Bộ; hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ công khai, khai thác kết quả giải quyết TTHC theo thẩm quyền của Bộ./.

Bích Liên