Ngày 28/11, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ và 5 trường Trung cấp Luật.

Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì và truyền đạt một số nội dung liên quan.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Lê Thành Long quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII.

(Ảnh: TH)

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, từ ngày 7 - 12/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019, dự kiến năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020 – 2022; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII…

Bộ trưởng nhấn mạnh: Đây là những nội dung rất quan trọng thể hiện quan điểm chỉ đạo, những định hướng về tiếp tục đổi mới và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá chiến lược trong thời gian tới. Đây cũng là những căn cứ quan trọng để xây dựng các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư pháp căn cứ các nội dung của Nghị quyết để bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2019; các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị để xây dựng chương trình hành động, đưa các nội dung của các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống…/.

Thu Hằng