Ngày 26/12, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh yêu cầu các cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt; nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, tăng cường việc trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác để nhận thức sâu sắc hơn nội dung của các Nghị quyết.

Sau Hội nghị, các tổ chức đảng cơ sở phải nhanh chóng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng, đơn vị mình.

Đồng chí Phạm Quang Thao -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII). Ảnh: TH.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Quang Thao -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII): Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Phạm Quang Thao nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; đặc biệt  nhấn mạnh đến 8 nội dung “xây” và 8 nội dung “chống” của Quy định 08-QĐi/TW.

Quy định 08 nêu rõ, những trường hợp vi phạm cần kịp thời xử lý nghiêm để làm gương cho cấp dưới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy định. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư…/.

Thu Hằng