Quang cảnh buổi làm việc.

Ngay sau khi Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực, UBND tỉnh Điện Biên đã quan tâm chỉ đạo bố trí biên chế, đầu tư kinh phí trang thiết bị, tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan và UBND cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác lý lịch tư pháp. Sự phối hợp giữa Sở Tư pháp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục thi hành án dân sự ở địa phương trong việc cung cấp thông tin, tra cứu, xác minh thông tin được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý lý lịch tư pháp được triển khai và đạt kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu tra cứu, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Từ năm 2010 đến 2017, các cơ quan, tổ chức đã cung cấp 32.597 thông tin cho Sở Tư pháp. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ cá nhân, tổ chức đảm bảo trước và đúng thời hạn chiếm trên 75%, quá hạn 24,54%.

Tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên đã xuất kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; Đề nghị các cơ quan Trung ương tăng cường, quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, việc xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích theo đúng quy định để cơ quan tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp được đảm bảo hiệu quả; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ thông tin để ứng dụng vào công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa các cơ quan có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Điện Biên trong triển khai, thực hiện Luật Lý lịch tư pháp thời gian qua. Thứ trưởng cho rằng các đề xuất, kiến nghị của Điện Biên là chính đáng, đoàn sẽ tập hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ quan thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng đề nghị tỉnh Điện Biên tăng cường tuyên truyền hơn nữa Luật Lý lịch tư pháp; Có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm thi hành Luật có hiệu quả hơn.../.

Tin, ảnh: Phương Nhi