(ĐCSVN) - Ngày 05/01/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác thống kê trong ngành Tư pháp". Quyết định  này có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, lộ trình triển khai Đề án đổi mới công tác thống kê trong ngành Tư pháp được chia làm hai giai đoạn, thực hiện trong hai năm (2010-2011), trong đó chủ yếu tập trung vào giai đoạn I (để phù hợp với yêu cầu triển khai Đề án của quốc gia do Thủ tướng ban hành về đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, đồng thời để đáp ứng kịp thời yêu cầu của Ngành đối với công tác thống kê).

Cụ thể, giai đoạn I (năm 2010) tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành; tiến hành các hoạt động phục vụ trực tiếp việc soạn thảo và soạn thảo các văn bản pháp luật về thống kê của Ngành nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của Ngành về thống kê; nghiên cứu đổi mới hình thức xử lý, thu thập thông tin thống kê; phương pháp thống kê; xây dựng hệ tiêu chí về sản phẩm thống kê; tổ chức tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê trong toàn Ngành; tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Luật thống kê, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và các văn bản pháp luật về công tác thống kê của Ngành; rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong toàn Ngành; kiến nghị từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy thống kê của Ngành; rà soát, đánh giá hiện trạng về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thống kê trong toàn Ngành hiện nay.

Giai đoạn II (năm 2011) tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Biên soạn cuốn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thống kê trong ngành Tư pháp; nghiên cứu xây dựng Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành và đề xuất nội dung xây dựng Cơ sở dữ liệu về thống kê của ngành Tư pháp; tổ chức các hoạt động chia sẻ thông tin, tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức công tác thống kê của một số bộ, ngành, của một số Bộ Tư pháp các nước về công tác thống kê thuộc lĩnh vực quản lý.

Theo Bộ Tư pháp, mục tiêu của Đề án nhằm đổi mới về cơ bản công tác thống kê nhằm nâng cao chất lượng các thông tin, sản phẩm thống kê của Ngành, đưa công tác thống kê của Ngành vào nền nếp, đáp ứng đầy đủ, chính xác, kịp thời các yêu cầu về cung cấp thông tin thống kê nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp và công tác ban hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành và góp phần phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền và tăng cường hội nhập quốc tế; từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về các lĩnh vực công tác tư pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế./.