TAND tối cao đã xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đã thành lập thêm 36 Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Tính đến ngày 30/9/2019, Tòa án các cấp đã tinh giảm 1.401 người theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng quy định,đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được kiện toàn bảo đảm hoạt động của các Tòa án.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TL)

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc luôn được tiến hành thường xuyên. Năm qua, đã tổ chức 19 đoàn kiểm tra kiểm tra công tác xét xử tại các Tòa án nhân dân cấp cao, 16 TAND cấp tỉnh và 48 Tòa án nhân dân cấp huyện. Các Tòa án cấp tỉnh cũng đã triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các Tòa án cấp huyện và các Tòa chuyên trách trực thuộc. Thông qua kiểm tra đã phát hiện những tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục kịp thời. Thực hiện Quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND và “Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán”, TAND tối cao đã tạm dừng bổ nhiệm lại 33 Thẩm phán; không xem xét bổ nhiệm lại 10 Thẩm phán; cách chức 01 trường hợp. Thông qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã xử lý kỷ luật 43 công chức do vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TAND các cấp còn thiếu biên chế và các chức danh tư pháp; vẫn còn một số trường hợp cán bộ, công chức Tòa án vi phạm bị xử lý kỷ luật…

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong thời gian tới, TAND tối cao sẽ tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW. Phối hợp với các cơ quan hữu quan làm tốt công tác giới thiệu nhân sự của Tòa án nhân dân tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn Thẩm phán và điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, Thẩm phán. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu…/.

Vy Anh