Bước vào năm 2010, tỉnh Ninh Bình đã có kế hoạch rà soát các vụ việc tồn đọng, chấn chỉnh việc thực hiện quy chế tiếp công dân tại các công sở, đặc biệt là phòng tiếp công dân của tỉnh, giải quyết công việc chính xác, đúng pháp luật bảo đảm yên dân, ổn định tình hình địa phương, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp...

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân thường xuyên, trực tiếp đối thoại, cởi mở, thẳng thắn với dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của dân có lý, có tình, không để oan sai. Cán bộ cơ sở tập trung nắm tình hình, tư tưởng trong dân, tháo gỡ những vướng mắc từ lúc mới phát sinh, đồng thờităng cường tuyên truyền pháp luật đến người dân để ổn định an ninh chính trị, tập trung phát triển kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng cao hơn năm trước.

Năm 2009, các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình đã tiếp hơn 3.190 lượt công dân, giải quyết hơn 300 vụ việc phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế. Có được kết quả đó là nhờ các huyện, thị xã, các ngành liên quan, chấn chỉnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền. Các vụ việc phức tạp tồn đọng được Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thanh tra, tỉnh đứng ra giải quyết kịp thời, tháo gỡ nhiều vụ phức tạp. Mặt khác, tỉnh chỉ đạo các ngành trong khối tư pháp phối hợp các địa phương trong tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn lượt công dân, nhờ đó nhiều vụ việc tự giải quyết được từ cơ sở, tình trạng đơn thư khiếu tố vượt cấp giảm so với trước. Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình cho thấy đơn thư khiếu nại tố cáo đúng chiếm 22%, có đúng có sai chiếm 38% và sai hoàn toàn chiếm 40%, từ đó các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết nhanh và chính xác các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.