Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ (Ảnh: KT)

Theo kết luận thanh tra, việc tuyển dụng công chức cơ bản được thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc tuyển dụng công chức còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, về tuyển dụng qua thi tuyển, Sở Nội vụ ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung một số nội dung không có trong Kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh; Hội đồng tuyển dụng công chức cho bổ sung hồ sơ dự thi khi thời hạn nhận hồ sơ tại Thông báo tuyển dụng đã hết; UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016 khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ thi là không đúng quy định.

Tại kỳ thi năm 2014, giám khảo không chấm theo thang điểm chi tiết; bảng tổng hợp điểm môn thi kiến thức chung có sửa đổi số điểm nhưng không có chữ ký của 2 giám khảo là thực hiện không đúng quy định tại khoản 3, Điều 16 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển; một số bài thi điểm chấm thi của 2 giám khảo chênh lệch trên 10% nhưng không được Trưởng ban chấm thi quyết định chấm lại bài thi là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2, Điều 6 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển...

Một số cơ quan, đơn vị khi thực hiện nhận được quyết định tuyển dụng, không ban hành quyết định phân công công tác; một số đơn vị không ban hành quyết định phân công người hướng dẫn tập sự hoặc ban hành quyết định hướng dẫn tập sự chậm, có đơn vị cử công chức hướng dẫn tập sự có ngạch thấp hơn và hầu hết tại UBND cấp huyện các phòng, ban ban hành quyết định phân công công chức hướng dẫn tập sự là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2, Điều 21 Nghị định 24/2010/NĐ-CP...

Về tuyển dụng không qua thi tuyển, kết luận nêu rõ, UBND tỉnh tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 13 trường hợp theo chính sách thu hút của tỉnh là không đúng đối tượng quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP; không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp thuộc đối tượng theo chính sách thu hút và giao cho các sở, ngành, UBND cấp huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch với các trường hợp còn lại là thực hiện không đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV.

Về bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, kết luận nêu rõ còn bổ nhiệm công chức lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn (chủ yếu thiếu trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, ngoại ngữ; có 04 trường hợp không có trình độ đại học).

Về số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, theo kết luận thanh tra, còn một số đơn vị sử dụng vượt quá số lượng phó giám đốc sở và tương đương theo quy định (năm 2016 còn 03 sở có số lượng cấp phó vượt 1 người/1 đơn vị); có những đơn vị sử dụng vượt quá số lượng cấp phó quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2132/QĐ-UBND và Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 08/2015/QĐ-UBND nhưng vẫn chưa tổ chức sắp xếp lại; sử dụng vượt quá số lượng cấp phó sau khi Quyết định 08/2015/QĐ-UBND có hiệu lực là không thực hiện đúng quy định tại Điều 23 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 08/2015/QĐ-UBND...

Từ kết quả thanh tra trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thực hiện báo cáo HĐND tỉnh xem xét sửa đổi nội dung về chính sách thu hút thông qua việc tuyển dụng không qua thi tuyển đối với các đối tượng không theo quy định của Chính phủ.

Rà soát những trường hợp đã được tuyển dụng không qua thi, thực hiện đúng quy định về tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt, hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định, thực hiện đúng việc xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền và chế độ báo cáo về các trường hợp tuyển dụng không qua thi.

Rà soát, bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu vào hồ sơ công chức. Miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng trình độ Đại học.

Thực hiện đúng số lượng cấp phó theo quy định.

Kiểm điểm xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, nâng lương trước thời hạn và hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại nêu trên..../.

Minh Thư