leftcenterrightdel
Nội dung tại Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ. (Ảnh: KT) 

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa Thông báo Kết luận thanh tra số 595/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2019.

Kết luận Thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong việc tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó...

Cụ thể, theo Kết luận thanh tra, nhìn chung, việc quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, còn 13 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt quá so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; 18 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 120 hồ sơ cho thấy các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền, cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ; đến thời điểm thanh tra 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; 3 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 15 trường hợp cơ bản đã đáp ứng trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, có 7 trường hợp được xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện nhưng trước đó chưa được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định (trong đó có 6 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh và 1 trường hợp quyết định tuyển dụng không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức); 15 công chức được xét chuyển chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; một số hồ sơ xét chuyển không đảm bảo thành phần hồ sơ.

Đáng chú ý, về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành,… (trong đó 44 công chức được bổ nhiệm sau thời điểm 28/12/2017).

Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra, có 2 cơ quan, tổ chức và 9 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định... 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện: Đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức. Báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Không sử dụng biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt quá chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; không sử dụng biên chế viên chức để làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm trình tự, thủ tục được quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Kim Thanh