Cụ thể, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các lớp bồi dưỡng tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ CB, CC, VC tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ hiện nay; hướng tới đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực trọng yếu của tỉnh. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ. Đa số các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đều dành thời gian hợp lý cho kỹ năng thực hành để khi gặp những tình huống cụ thể trong công tác cán bộ, công chức có thể xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Quang cảnh lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ,
công chức cơ quan tổ chức- nội vụ cấp huyện

Cán bộ, công chức, viên chức được chọn cử tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đều đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, tập trung đội ngũ công chức, viên chức chuyên môn sâu, tham mưu trực tiếp trong các ngành, lĩnh vực tỉnh cần và định hướng phát triển của tỉnh. Tỉnh quan tâm chọn cử cán bộ có năng lực nổi trội và cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Như vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch đề ra có nhiều tiến bộ hơn so với năm 2017 từ số lượng hoạt động đến cách thức tổ chức triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn bộc lộ một số khó khăn, tồn tại, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Đồng chí giao Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018, hoàn thành trước ngày 5-12 để báo cáo UBND tỉnh.

Để việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới được thực hiện có hiệu quả, đồng bộ hơn nữa, trong xây dựng kế hoạch năm 2019 phải tập trung và định hướng nhu cầu đào tạo; phân công đơn vị làm đầu mối công tác đào tạo; thời gian thực hiện kế hoạch đào tào; đơn vị đặt hàng đào tạo.

Đồng thời, trong kế hoạch phải rà soát, xây dựng lại tiêu chí cán bộ đi đào tạo và yêu cầu mỗi cán bộ sau đào tạo có báo cáo thu hoạch và đề xuất giải pháp triển khai sau đào tạo đối với công việc thực tế…/.

HN