Không khai thác thủy sản trong vùng Di sản vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đồng thời, không được thực hiện các hoạt động khai thác thuỷ sản tại khu vực Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (trừ nghề câu, lặn giải trí, sử dụng ngư cụ truyền thống phục vụ du lịch trải nghiệm được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

Sau 1/10/2018, nếu tổ chức, cá nhân nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả áp dụng biện pháp tịch thu, tiêu huỷ đối với các phương tiện, ngư cụ, công cụ sử dụng để khai thác tại các khu vực nêu trên.

Trước đó, UBND thành phố Hạ Long đã giao các phòng, ban chức năng của thành phố tuyên truyền, quán triệt và gửi thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thuỷ sản trên Vịnh Hạ Long; đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan quan tâm, phối hợp thực hiện.

Huy Lê