Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Hạ Long tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị dành
cho đối tượng kết nạp Đảng là thanh niên ưu tú nhập ngũ 

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Hạ Long, Ðảng bộ thành phố xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Hàng năm, Ðảng bộ thành phố đều đề ra nhiệm vụ phấn đấu kết nạp từ 350 đảng viên trở lên. Trên cơ sở này, Thành ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các tổ chức, đoàn thể có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu, giới thiệu các quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng.

Với nhiệm vụ đặt ra, các chi, đảng bộ trên địa bàn đã nghiêm túc quán triệt, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên hàng năm, đều khắp ở tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng, trong đó quan tâm kết nạp đảng viên là đoàn viên, thanh niên, người lao động và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước... Các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thành phố cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, các đơn vị, đoàn thể cũng tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng từ cơ sở để kịp thời phát hiện và giác ngộ những quần chúng tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn giới thiệu, bồi dưỡng, giúp đỡ trở thành đảng viên. Ðảng bộ thành phố cũng quan tâm mở các lớp bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho hàng nghìn quần chúng ưu tú. Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đã mở 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho trên 2.200 học viên; mở 51 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng cho trên 3.700 học viên.

Đặc biệt, các chi, đảng bộ trên địa bàn luôn coi trọng việc quán triệt và quyết liệt chỉ đạo tổ chức, cơ sở đảng nghiêm túc thực hiện quy định của Trung ương về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp đảng viên. Đảng viên mới kết nạp được chi bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú. Việc theo dõi, xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời, đúng quy định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để quá thời gian quy định.

Với những giải pháp này, hàng năm số lượng đảng viên mới được kết nạp trên địa bàn đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đặt ra (kết nạp 350 đảng viên/năm). Cụ thể, năm 2015 thành phố kết nạp được 400 đảng viên; năm 2016 kết nạp được 358 đảng viên; năm 2017 kết nạp được 351 đảng viên; tính riêng 10 tháng năm 2018, thành phố đã có 320 đảng viên mới được kết nạp. Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của đội ngũ đảng viên mới cũng được nâng cao, tỷ lệ đảng viên mới có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm trên 75%. Đa số đảng viên có ý thức gương mẫu, đủ tư cách và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

VH (Theo Báo Quảng Ninh)