Nâng cao chất lượng công tác quản lý các mối quan hệ của sĩ quan trẻ
đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sư đoàn 308. (Ảnh: qdnd.vn)

Sư đoàn 308 đóng quân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Quốc Oai của thành phố Hà Nội, huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò chức năng, tham mưu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các hoạt động quản lý các mối quan hệ của đội ngũ sĩ quan trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý các mối quan hệ của sĩ quan trẻ ở Sư đoàn còn có một số hạn chế, bất cập như. Việc nắm, dự báo và giải quyết tư tưởng, các vấn đề nảy sinh trong đơn vị còn cấp uỷ, chỉ huy chưa thật sự chủ động. Công tác giáo dục, rèn luyện về phương pháp, tác phong công tác của một số cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chưa thường xuyên; việc tự học, tự rèn nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt của sĩ quan trẻ có đồng chí chưa thường xuyên, liên tục. Do vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động công tác này, Sư đoàn đã tổ chức thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

Một là, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các mối quan hệ của sĩ quan trẻ ngày càng có sự chuyển biến tích cực.

Đội ngũ sĩ quan trẻ của Sư đoàn được xác định là nhân tố quan trọng, trực tiếp góp phần quán triệt, tổ chức thực hiện thắng lọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội và nhiệm vụ của đơn vị. Đây là lực lượng trực tiếp cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, các cấp thành hiện thực; tổ chức các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật; giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong những năm qua, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung quán triệt, triển khai thực nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 769-NQ/QUTW ngày 21.12.2012 của Quân ủy Trung ương “ Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Sư đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, xây dựng nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, tích cực tự giác trong thực hiện, nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với quản lý tốt các mối quan hệ trong sinh hoạt, công tác, tạo không khí dân chủ, cởi mở trong đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng gắn với duy trì kỷ luật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; xây dựng môi trường văn hóa. Đã tổ chức tốt việc tọa đàm sĩ quan trẻ ở các cấp, qua đó, cấp ủy, chỉ huy cơ quan các cấp nắm được tâm tư, nguyện vọng của sĩ quan trẻ, có biện pháp quản lý giáo dục và tạo điều kiện để cán bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua các hoạt động thực tiễn, giúp sĩ quan trẻ có điều kiện học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý quân nhân nói chung, quản lý các mối quan hệ của sĩ quan trẻ nói riêng từng bước đi vào nền nếp, đạt được kết quả thiết thực.

Bên cạnh đó, để nắm chắc các mối quan hệ của sĩ quan trẻ, Sư đoàn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời bổ sung, điều chỉnh, xử lý những vấn đề mới nảy sinh, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn quản lý các mối quan hệ của sĩ quan trẻ; điều chỉnh những bất cập về trình độ, độ tuổi, vị trí công tác, chức vụ đảm nhiệm. Kịp thời rút kinh nghiệm sau quá trình sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, nhất là sĩ quan trẻ để sử dụng, bố trí hợp lý hơn.

Hai là, công tác quản lý các mối quan hệ của sĩ quan trẻ được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả.

Do tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của Sư đoàn, vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, vừa làm nhiệm vụ đối ngoại quân sự, lực lượng chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ là Trung đoàn BBCG 102. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã quan tâm, chú trọng trong bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp số cán bộ trẻ, có năng lực vào các vị trí chủ trì cơ quan đơn vị, đồng thời bố trí kèm cặp cán bộ có kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động của đơn vị với cán bộ mới ra trường, từ đó giúp cán bộ vững vàng hơn trong thực tiễn công tác.

Để tạo điều kiện cơ hội cho cán bộ yên tâm công tác, phấn đấu rèn luyện, Đảng ủy Sư đoàn, cấp ủy các cấp đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương địa bàn đóng quân và gia đình sĩ quan trẻ để trao đổi, nắm hoàn cảnh gia đình, tâm tư tình cảm, khó khăn vướng mắc, có biện pháp giúp đỡ, nhất là số cán bộ có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, số cán bộ nhiều tuổi chưa xây dựng gia đình, số cán bộ trẻ đã xây dựng gia đình song hiếm muộn...Từ đó có biện pháp giúp đỡ về nhà ở, tạo điều kiện về thời gian để chữa trị, những năm qua, Sư đoàn đã tạo điều kiện cho 21 cán bộ được ở nhà công vụ của Sư đoàn xây dựng, giúp cho cán bộ yên tâm công tác.

Đồng thời, tăng cường quản lý các mối quan hệ trong và ngoài đơn vị, nhất là trong thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin, thường xuyên thông tin, thông báo về tình hình chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, vi phạm, tội phạm trong và ngoài quân đội, định hướng nhận thức tư tưởng, đơn vị. Do vậy trong những năm qua, Sư đoàn không có cán bộ sĩ quan trẻ thoái thác nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thấp hoặc vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Ba là, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng quản lý các mối quan hệ của sĩ quan trẻ.

Sư đoàn luôn chú trọng phát huy vai trò của tổ chức đảng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân... để quản lý các mối quan hệ của sĩ quan trẻ, tập trung xây dựng nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, trang bị kiến thức chuyên môn, phương pháp, tác phong khoa học; củng cố niềm tin, rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng kinh nghiệm với kỹ năng trong quan hệ ứng xử cho sĩ quan trẻ, nâng cao kiến thức toàn diện cho đội ngũ cán bộ trong đơn vị những năm qua.

Bên cạnh đó, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Sư đoàn thường xuyên phát huy tốt vai trò của gia đình trong quản lý các mối quan hệ sĩ quan trẻ. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy địa phương, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân và huấn luyện để nắm tình hình và các mối quan hệ của cán bộ. Qua đó, tuyệt đa số sĩ quan trẻ trong Sư đoàn luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống Sư đoàn, đơn vị, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tích cực, chủ động, sáng tạo tiếp thu cái mới, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, sai trái, giữ vững ổn định đơn vị.

Bốn là, thường xuyên quan tâm giải quyết tốt chính sách hậu phương, tạo điều kiện sĩ quan trẻ yên tâm công tác, học hỏi phát triển.

Hậu phương quân đội và chính sách hậu phương quân đội trong những năm qua luôn được Sư đoàn quan tâm chú trọng, nhất là đội ngũ sĩ quan trẻ; đây là lực lượng đang trực tiếp quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội tại các đơn vị cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ-BTL Quân đoàn 1 từ năm 2015 đến nay, Sư đoàn đã tổ chức cho các đồng chí sĩ quan trẻ và thân nhân cán bộ sĩ quan trẻ là cán bộ trung đội, đại đội đi nghỉ dưỡng tại các đoàn an, điều dưỡng trong quân đội (92 lượt cán bộ và gần 300 lượt thân nhân); đề nghị cấp trên xét và tạo điều kiện cho 79 lượt cán bộ sĩ quan trẻ đi đào tạo nâng cao trình độ ở các trường trong quân đội; bảo đảm nhà công vụ 14 hộ gia đình... Đồng thời, các cấp trong Sư đoàn luôn quan tâm động viên, tạo điều kiện về thời gian, tổ chức thăm hỏi cán bộ và thân nhân cán bộ những lúc khó khăn, hoạn nạn. Chính vì vậy, tuyệt đại đa số cán bộ Sư đoàn nói chung và sỹ quan trẻ trong Sư đoàn nói riêng luôn an tâm phấn đấu, công tác xây dựng đơn vị. Nhiều đồng chí tham gia các cuộc hội thi, hội thao do Bộ, Quân đoàn, Sư đoàn tổ chức đạt thành tích cao.

Trên cơ sở quán triệt, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp quản lý các mối quan hệ của sĩ quan trẻ mà những năm qua, chất lượng đội ngũ sĩ qua trẻ đã được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sư đoàn./.

Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn