Các đại biểu tham gia tại hội nghị.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo UBND 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trong 24 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; hệ thống công trình quốc phòng được lập hồ sơ đầy đủ và quản lý chặt chẽ theo phân cấp; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự từng bước được củng cố, hoàn thiện, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) của Quân khu, bảo đảm liên hoàn, vững chắc, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác giáo dục, tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được quan tâm thường xuyên với nhiều hình thức, đạt hiệu quả cao. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Pháp lệnh. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố luôn gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh (QPAN); giữ vững thế trận bố trí quốc phòng trong KVPT của Quân khu. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo vệ an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố QPAN, tạo môi trường thuận lợi để các tỉnh, thành phố phát triển kinh tế - xã hội và củng cố QPAN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi đưa ra các ý kiến tham luận, làm rõ các vấn đề như đặc điểm, tình hình địa phương; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Pháp lệnh; đóng góp những đề xuất góp phần quản lý, sử dụng và bảo vệ hiệu quả công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn bí mật quân sự, tạo thế và lực vững chắc trong xây dựng KVPT Quân khu, nâng cao khả năng phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong 24 năm thực hiện Pháp lệnh, đồng chí chỉ ra một số hạn chế, đó là: Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục; công tác kiểm tra, thống kê, điểm nghiệm còn gặp một số khó khăn do các công trình nằm rải rác, trên nhiều địa hình phức tạp, một số công trình thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng; công tác quản lý của một số đơn vị những năm trước đây còn lỏng lẻo dẫn đến tình trạng một số khu đất quốc phòng bị tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng; kinh phí xây dựng, kinh phí hỗ trợ trong việc bảo vệ các công trình chưa rõ ràng;... Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội thực hiện đúng, hiệu quả Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng trong công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị gắn với củng cố QPAN. Với các công trình xuống cấp cần được rà soát và báo cáo lên Bộ Quốc phòng cho phép tháo dỡ, di chuyển để không ảnh hưởng với sự phát triển kinh tế của địa phương. Các đơn vị quân sự phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương quản lý chặt chẽ, canh phòng bảo đảm an toàn khu vực công trình quân sự, quốc phòng.

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Bằng khen cho 16 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh