Ảnh minh họa (Ảnh:MP)

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là triển khai đồng bộ các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát bình quân dưới 5%. Phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD, nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các NHTM yếu kém được Chính phủ phê duyệt xử lý theo phương án riêng). Phấn đấu giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4.

Để góp phần thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 02/QĐ-BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự Đảng NHNN ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2496/QĐ-NHNN ngày 23/12/2016 của Thống đốc NHNN về Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; Quyết định số 259/QĐ-NHNN ngày 28/02/2017 của Thống đốc NHNN ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc NHNN, các TCTD tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu cụ thể, chi tiết tại Chương trình này về điều hành chính sách tiền tệ nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại các TCTD gắn liền với xử lý nợ xấu nhằm duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các TCTD theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng.

M.P