Để chọn ra danh sách này, Forbes lựa chọn ngẫu nhiên 24.000 doanh nghiệp từ 108 ngành nghề khác nhau, lọc ra còn 14.000 doanh nghiệp đưa vào vòng chung khảo với các tiêu chí doanh nghiệp có doanh thu từ 5 triệu USD đến 1 tỷ USD, có mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt. Từ đó, chọn ra top 200 doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao trong 3 năm liên tiếp, đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao nhất và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao nhất.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 có vốn điều lệ 117 tỷ đồng, doanh thu năm 2017 đạt 1.877 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 268,8 tỷ đồng, vượt 113% so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà đại hội cổ đông giao. Lợi nhuận sau thuế đạt 214,4 tỷ đồng, gấp 2,1 lần lợi nhuận đạt được năm 2016.

PV