Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai mạc lớp học.

Đây là lớp bồi dưỡng theo quy định, đối với các đảng viên vừa được kết nạp. Học viên được phổ biến và nghiên cứu 10 chuyên đề chính, trong đó có: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày, từ 9-12/7/2018

Theo EVN