Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Năm học 2016 – 2017, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, đạt được những thành tích đáng tự hào trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động xã hội khác.

Năm học vừa qua, nhà trường tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhà trường cũng đã tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng yêu cầu, quy trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Trong lễ khai giảng năm học mới, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trao giấy chứng nhận Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Năm học 2017 – 2018, nhà trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, có chất lượng cao trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, thiết kế mỹ thuật, truyền hình từ trình độ đại học đến sau đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực sáng tạo tốt, đáp ứng nhu cầu giữ gìn, kế thừa và phát triển văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, chia sẻ với thầy và trò Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội về khát vọng “đưa Việt Nam sánh vai cùng năm châu bè bạn”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh bên cạnh phát triển kinh tế thì đặc biệt phải giữ gìn, bồi đắp, trao truyền lại cho thế hệ sau những di sản văn hoá quý báu đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hoá của các dân tộc, các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Sứ mệnh của các trường nghệ thuật là không chỉ tạo ra nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu tinh thần của nhân dân mà còn định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, góp phần sáng tạo ra những tác phẩm đỉnh cao cho kho tàng di sản văn hoá của dân tộc và đóng góp chung vào kho tàng di sản văn hoá của nhân loại. 

Theo Phó Thủ tướng, các trường nghệ thuật phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, quản trị. Bên cạnh cơ chế “nhà nước đặt hàng” những chuyên ngành đào tạo có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh thì các trường nghệ thuật phải tiếp cận xu hướng đào tạo nghệ thuật theo “cơ chế thị trường” một cách lành mạnh như các mô hình xưởng phim thực nghiệm, trung tâm nghiên cứu, đào tạo kết hợp với cung cấp dịch vụ về nghệ thuật. Bên cạnh đó, phải hướng tới việc xây dựng một ngành công nghiệp văn hoá có giá trị ngày càng cao, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam, con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao &Du lịch tập trung làm việc với các trường nghệ thuật để tháo gỡ vướng mắc, xóa bỏ những quy định hành chính theo kiểu "cầm tay chỉ việc" để các trường thực sự được tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm. Từ đó phát huy sự sáng tạo, năng động của nhà trường, từng khoa, từng bộ môn và truyền tinh thần đề cao sáng tạo nghệ thuật đến mỗi thầy, cô giáo, mỗi sinh viên. Chỉ bằng cách đó, các trường nghệ thuật nói riêng và nền văn hoá, nghệ thuật nước nhà, trong đó có sân khấu, điện ảnh mới phát triển mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng tin tưởng với bề dày thành tích và truyền thống quý báu, Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh và góp phần phát triển nền sân khấu điện ảnh, thiết kế mỹ thuật nói riêng và nền văn hoá nghệ thuật nói chung của Việt Nam trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng