Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HM)

Triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Các ban tuyên giáo trong Cụm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo; thể hiện rõ đặc thù chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo tiếp tục được đổi mới, có sự chuyển biến về chất lượng, nâng cao hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện.

Ban Tuyên giáo trong Cụm chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm kịp thời, nghiêm túc. Quá trình tổ chức học tập đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao, như: lựa chọn báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm để giới thiệu, truyền đạt nghị quyết; tổ chức nghiên cứu, thảo luận những nội dung mới với thời lượng hợp lý; truyền hình trực tuyến; công tác giám sát, theo dõi việc học tập nghị quyết được thực hiện chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được tăng cường. Các đơn vị làm tốt như: Đảng ủy Công an Trung ương; Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương...

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, chỉ thị được Ban Tuyên giáo trong Cụm thực hiện thông qua nhiều hình thức, như: lồng ghép với sinh hoạt chi bộ, chi hội, câu lạc bộ; tổ chức các hội thi lồng ghép với việc tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

6 tháng đầu năm bám sát các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các Ban Tuyên giáo trong Cụm đã tham mưu cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới sâu rộng trong toàn quân và các cấp đoàn, hội từ Trung ương tới cơ sở; chủ động thực hiện chủ đề năm 2019 trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, tạo sự lan tỏa xã hội.

Song song với đó, thời gian qua, Ban Tuyên giáo các cơ quan, đơn vị trong Cụm đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong định hướng và tổ chức lực lượng trực tiếp đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoàn bình” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, người lao động; tham mưu, đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo đảm ổn định tư tưởng chính trị. Ban Tuyên giáo các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu cấp ủy về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng về các lĩnh vực văn hóa, khoa giáo…

Tại hội nghị, các ý kiến đều nhất trí với dự thảo báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm 1 do Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị, nhất là những nhận định, đánh giá về kết quả chủ yếu; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối 2019.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng tình cao với báo cáo do đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày. Từ góc độ cá nhân, qua theo dõi từ các thông tin đại chúng, từ vụ việc ồn ào tại chùa Ba Vàng, dư luận đã và đang đặt vấn đề về "thương mại hóa tâm linh", nghi vấn có tình trạng quan chức bỏ tiền xây chùa... đồng chí Vũ Đức Nam cho rằng, việc định hướng, quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội đang còn nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết, cần có thông tin cụ thể đến nhân dân.

Đại diện Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Tới cho rằng: Qua nắm bắt dư luận cho thấy, nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên thực tế cho thấy công tác cán bộ hiện còn nhiều vấn đề đặt ra, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo có biểu hiện suy thoái... vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII đang được nhân dân quan tâm theo dõi.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Tới đề nghị, hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  Ban Tuyên giao Trung ương nên mở đợt sinh hoạt tự phê bình, phê bình sâu sắc trong toàn Đảng, có cơ chế để nhân dân, đặc biệt là báo chí tham gia. Qua đó phát hiện các đồng chí đủ tiêu chuẩn giới thiệu tham gia cấp ủy khóa tới. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cần coi trọng kênh dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt, tổng hợp nhất là những dư luận của các nhà chính trị, nhà khoa học mang tính phản biện để nghiên cứu, báo cáo Bộ Chính trị.

Đại diện Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng: Hiện nay trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc các thế lực thù địch lợi dụng để đưa ra các thông tin xấu, độc sẽ diễn ra thường xuyên, đặc biệt khi Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang đến gần. Vì vậy, đại diện Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiến nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu xu hướng các luồng thông tin để có định hướng sớm để các đơn vị kịp thời nắm, chuẩn bị...

Làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả ban tuyên giáo các cơ quan, đơn vị trong Cụm đã đạt được thời gian qua.

Nhấn mạnh lại vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng: Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, luồng thông tin nhiều, trong đó có cả những thông tin xấu độc, vì vậy công tác tuyên giáo phải bình tĩnh và suy ngẫm, thận trọng nhưng không trì trệ; công tác tuyên giáo phải góp phần cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời đến được với cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân. “Công tác tuyên giáo làm sao phải tìm hiểu, củng cố niềm tin, muốn vậy cán bộ làm công tác tuyên giáo phải có kiến thức, có bản lĩnh” - đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước, ngoài nước, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác tuyên giáo thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các cơ quan, đơn vị Cụm tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Hội nghị Trung ương 10, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: HM)

Để chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo trong Cụm cần bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo trong Cụm tăng cường bám sát thực tiễn, chủ động dự báo và nắm bắt kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh để tham mưu cấp ủy biện pháp giải quyết và trực tiếp tham gia xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở, không để lan rộng, kéo dài, gây mất ổn định trật tự an ninh. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; Báo cáo đánh giá phản ánh với Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình triển khai thực hiện việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII  (những khó khăn, vướng mắc ở cơ quan, đơn vị, đề xuất giải pháp).

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Cụm quán triệt ý nghĩa việc ra mắt VCNET, chủ động, tích cực tham gia và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tham gia; tích cực cung cấp thông tin để Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Cuốn sách “Tuyên giáo toàn cảnh – Thành tựu và phát triển” trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; các Ban Ttuyên giáo trong Cụm cần chú trọng chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp ngành, đoàn, hội nghiên cứu, học tập nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 1/8/2018, coi đó là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị đã phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng giao Vụ Tổng hợp tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp, tổng hợp lại, để giải đáp, trả lời trong Thông báo kết quả giao ban cụm 6 tháng đầu năm 2019. Những kiến nghị, đề xuất nào vượt thẩm quyền giải quyết, Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, đồng thời sẽ phối hợp với các ban, bộ, ngành tìm hướng tháo gỡ, tạo điều kiện để hệ thống tuyên giáo phát huy vai trò, hiệu quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị.../.

Hoàng Mẫn