Ngày 23/4, Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu và Đoàn Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN


Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Nai, qua đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X (nhiệm kỳ 2015 – 2020), nền kinh tế Đồng Nai tiếp tục phát triển ở tất cả các lĩnh vực; việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khuyến khích khởi nghiệp đã mang lại kết quả quan trọng đối với sự phát triển kinh tế theo đúng định hướng nghị quyết. Đồng Nai là một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng trưởng trung bình giai đoạn 2015-2018 đạt 8,03%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 4.491 USD, cao hơn 1,7 lần so với mức bình quân đầu người của cả nước..

Từ tăng trưởng kinh tế cao, Đồng Nai có sự phát triển mới về chất, thúc đẩy quá trình tích lũy đầu tư và phát triển kinh tế, tăng mức tiêu dùng xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt, với việc hình thành các khu công nghiệp, ngành công nghiệp của Đồng Nai đã có bước phát triển đột phá, thúc đẩy cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực công nghiệp và dịch vụ gia tăng nhanh đã tác động lan tỏa, thúc đẩy đến phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Đồng Nai những năm qua cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng về đạo đức được coi trọng và tăng cường. Tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt được những kết quả nhất định trong việc ngăn chặn và xử lý tham nhũng. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua và xem mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai là điển hình của cả nước. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Đồng Nai cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại; chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng sang phát triển theo chiều sâu, bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên lưu ý Tỉnh ủy Đồng Nai làm rõ thêm về kết quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kết quả về thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; khuyến khích và bảo vệ tổ chức và cá nhân đấu tranh, tố cáo tham nhũng; kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cũng đặt vấn đề có hay không tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có tinh thần năng động, sáng tạo nhưng lại ngại đổi mới, sợ đụng chạm, không dám làm…

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Tỉnh ủy Đồng Nai để tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng./.

Sỹ Tuyên/TTXVN