Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, khẳng định “Những chuyển biến to lớn của nền kinh tế thế giới do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại đặt các quốc gia trước những vận hội và thách thức mới. Để mỗi cán bộ công đoàn nhận diện và chủ động vận dụng, khai thác một cách tích cực, hiệu quả những thành quả của cuộc cách mạng công nghệ số vào hoạt động công đoàn, tại hội nghị tập huấn lần này chúng ta được nghe trao đổi chuyên đề về tác động của cách mạng công nghệ 4.0 đến tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Khắc Kiên)

Giới thiệu chuyên đề này tại hội nghị tập huấn, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 góp phần trong sự chuyển đổi cơ cấu toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị; mang lại nhiều cơ hội và thách thức trong thế giới việc làm; tác động một cách trực tiếp và gián tiếp trên nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế (chuyển từ nông nghiệp sang các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ), trên nhiều các nhóm lao động khác nhau bao gồm tất cả các nhóm dễ bị tổn thương nhất; cách mạng công nghiệp 4.0 là một động lực thay đổi lớn cho toàn bộ thị trường lao động mang lại cơ hội và thách thức cho thế giới việc làm”.

Để hội nhập với sự phát triển của xã hội trong thời đại công nghệ 4.0, theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và mô hình tổ chức công đoàn; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội; đổi mới hoạt động công đoàn trong đó cần đặc biệt chú trọng ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn, tạo thuận lợi để người lao động tiếp cận tổ chức công đoàn một cách dễ dàng, thân thiện; chuyển từ chỉ đạo, giao nhiệm vụ sang phục vụ và tổ chức các dịch vụ để đoàn viên, người lao động được thụ hưởng.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu giới thiệu chuyên đề về tác động của cách mạng công nghiệp 4.0
với công tác công đoàn. (Ảnh: Khắc Kiên)

Bên cạnh chuyện đề về tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 với công tác công đoàn, các báo cáo viên cũng giới thiệu hai chuyên đề: Kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tình hình triển khai tại các bộ, ngành và địa phương.

Ngoài ra, một nội dung rất quan trọng thuộc nghiệp vụ công tác công đoàn mà hầu như năm nào các cấp công đoàn viên chức cũng chọn đưa vào chương trình tập huấn cho cán bộ đó là công tác tài chính công đoàn. Việc cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tài chính công đoàn là hết sức cần thiết, nhất là trong quá trình thực hiện những chủ trương và chỉ đạo mới của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác này.

Cùng với các nội dung quan trọng trên, tại kỳ tập huấn này, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tiến hành quán triệt nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ công đoàn chuyên trách để triển khai hiệu quả vào thực tiễn hoạt động công đoàn của đơn vị nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Hội nghị tập huấn bế mạc ngày 8/8/2018./.

Khắc Kiên