Sáng ngày 18/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo

Phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, chuyển điều tra 44 vụ

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, những tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ
công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành thanh tra. Ảnh: TH.

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 3.550 cuộc thanh tra hành chính và hơn 84.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng, 2 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 15.839 tỷ đồng, 862 ha đất.

Ngành Thanh tra cũng kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực,

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.905 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 639 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71%), 7 ha đất; xử lý khác hơn 1,3 tỷ đồng; xử lý hành chính 215 tổ chức, 686 cá nhân; khởi tố 04 vụ, 03 đối tượng...

Qua kiểm tra nội bộ phát hiện 03 vụ, 03 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 20 vụ, 10 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 05 vụ, 04 đối tượng. Cơ quan chức năng khởi tố 117 vụ việc, 270 đối tượng.

Bên cạnh những việc đã đạt được, vẫn còn nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài. Công tác thẩm định, đôn đốc, xử lý về thanh tra có nhiều cố gắng nhưng kết quả xử lý sai phạm về đất đai còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra.  Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít trong tương quan so với số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán…

Xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận các kết quả ngành thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu
chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TH.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành Thanh tra cần phải lưu ý khắc phục, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch. Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2020.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tổ chức thực hiện tốt Luật Tố cáo 2018 và văn bản hướng dẫn. Thực hiện kế hoạch kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

“Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, cần đặc biệt coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời có giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức trong hoạt động thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Đảm bảo việc chấp hành nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra các trường hợp vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra.../.

Thu Hằng