Sáng 21/3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc
 (Ảnh: Ngô Hòa)

Báo cáo kết quả 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra 15 tổ chức đảng trực thuộc trung ương đánh giá: Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhận diện rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa. Đã thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 bằng nhiều cách làm sáng tạo, phong phú mang lại hiệu quả thực chất, ý nghĩa thiết thực. Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, các vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê và phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị nghiêm túc; đảm bảo dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh. Sau kiểm điểm, các tập thể và cá nhân đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Chú trọng công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị còn hình thức; việc xây dựng chương trình, hành động, kế hoạch triển khai thực hiện chưa sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn biểu hiện thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn xảy ra ở một số bộ phận cán bộ, đảng viên. Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế, chưa phát huy tốt vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đúng, đầy đủ, tổ chức nghiên cứu quán triệt học tập chưa nghiêm túc; chậm cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; chưa chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, kiến nghị được nhiều nội dung cần phải xem xét, giải quyết trong thời gian sắp tới. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, có tác dụng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 


Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Ngô Hòa)

Công tác tuyên truyền, phổ biến học tập các Nghị quyết, Chỉ thị tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng cần tiếp tục cải tiến để đạt kết quả tốt hơn; một số nơi chưa coi trọng, nhận thức chưa đầy đủ về công tác xây dựng Đảng, chưa nhìn thẳng vào sự thật, né tránh, ngại khó, ngại khổ. Thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, trong đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phải quyết liệt hơn. Các tỉnh, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kết luận của các đoàn kiểm tra đối với từng đơn vị được kiểm tra. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên nhất là đối với người đứng đầu. Chủ động phát hiện, nhận diện đấu tranh, xử lý, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bộ Chính trị nhất trí ra Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra ở 15 cấp ủy và tổ chức đảng, từ đó để rút kinh nghiệm chung cho cả nước./.

Kim Sơn - Ngô Hòa