Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng trình bày Tờ trình. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Chiều ngày 10/12, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Trình bày Tờ trình dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết: Luật Quy hoạch điều chỉnh việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát, trình QH sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 1.1.2019.

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật sửa đổi 11 luật). Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật sửa đổi 37 luật).

Thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ nghiên cứu xây dựng dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch. Việc ban hành dự án Pháp lệnh này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch.

Dự thảo Pháp lệnh này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Theo đó, có 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch sẽ được sửa đổi, bổ sung:

Một là, sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng do theo Luật Quy hoạch theo hướng sửa đổi tên quy hoạch để phù hợp với tên quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoạch do quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung về phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.

Hai là, sửa đổi và bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường theo hướng bỏ từ “quy hoạch” tại quy định trên do Pháp lệnh này quy định về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch và việc lập quy hoạch này là hành vi bị cấm theo khoản 2 Điều 13 Luật Quy hoạch. Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường đã được quy định tại Pháp lệnh này.

Ba là, sửa đổi và bổ sung khoản 3 Điều 34a Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan vì theo Luật Quy hoạch, quy hoạch các công trình ghi công liệt sĩ sẽ không được lập riêng mà sẽ là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Bốn là, sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh Thư viện theo hướng nội dung quản lý Nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác do theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch nói trên sẽ không được lập riêngTrình bày báo cáo thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch. Đồng thời cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự án Pháp lệnh, những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch được đề xuất đã bám sát nội dung của Luật Quy hoạch và phù hợp với mục đích, yêu cầu về bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm không để sót các pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Qua thảo luận, các thành viên UBTVQH cơ bản thống nhất về mặt nội dung đối với Tờ trình của Chính phủ, cũng như ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng quy trình, UBTVQH thống nhất giao Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp để có ý kiến thẩm tra chính thức về nội dung này ngay sau phiên họp hôm nay.

Đây cũng là nội dung kết luận thảo luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Cũng trong chiều nay, UBTVQH tiến hành xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân./.

Kim Thanh