leftcenterrightdel
 

Ngày 7/3, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về kết quả thực hiện Nghị quyết 26 -NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền, tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các nghị quyết, các kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy đến tận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 100% các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết, đảm bảo thời gian, số lượng, chất lượng học tập; thái độ người học nghiêm túc, được ban tổ chức lớp học giám sát chặt chẽ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo những nội dung trọng tâm như: đổi mới phương thức lãnh đạo và hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh, từng đối tượng cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm công bằng, khách quan, toàn diện, theo quan điểm phát triển; phát hiện cán bộ trẻ tài năng, đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để trở thành nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận trong tương lai, bảo đảm phương châm “động” và “mở” có sự liên thông trong công tác cán bộ…

Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang đã sắp xếp, tinh giản, thực hiện thí điểm kiêm nghiệm một số chức danh đã tiết kiệm kiệm được 2.068 biên chế so với quy định, từ năm 2015 đến nay đã tiết kiệm được ngân sách Nhà nước khoảng 217 tỷ đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình của địa phương. Do đó, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh thấp hơn các quy định của Trung ương tổng số là 59 đơn vị.

Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII còn một số hạn chế. Việc quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng có nơi còn hình thức; một số  nơi xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện còn chậm, thiếu cụ thể, chưa sát với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; một số nội dung thực hiện thí điểm nêu trong Nghị quyết 26 chưa thực hiện được…
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao thành tựu của Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; tổ chức chức tuyên truyền nghiêm túc, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, có nhiều sáng tạo, đổi mới. Các cấp, ngành, đơn vị có chương trình hành động phù hợp bảo đảm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, việc cụ thể hóa trong thực hiện các Nghị quyết cho các ngành các cấp tại tỉnh Tuyên Quang chưa đồng đều; có nơi, có lúc còn thiếu chủ động, sáng tạo trong thực hiện… Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; phát hiện cách làm hay, hiệu quả, nhân rộng mô hình mới để mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp phải chặt chẽ hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của các địa phương để triển khai thực hiện các Nghị quyết hiệu quả hơn nữa…/.    

Quang Cường/TTXVN